Reglement

terms

I. Inleiding

 1. Deze gebruiksvoorwaarden leggen de regels vast voor het gebruik van de website die wordt geëxploiteerd onder de naam "VIN-INFO" op het internetdomein "vin-info.pl, vin-info.com" (hierna de "Website" genoemd). Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of een van de bepalingen daarvan, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.
 2. De website wordt beheerd door VIN-INFO sp. z o.o. met maatschappelijke zetel te: Modelarska 18, Katowice 40-142 (Polen), ingeschreven in het ondernemersregister bijgehouden door de rechtbank in Katowice-Oost onder KRS-nummer 0000348800, met een aandelenkapitaal van PLN 65.000 en fiscaal identificatienummer in Polen NIP: PL6342735908. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of op het e-mailadres: support@vin-info.com. Over zaken die verband houden met de website en de daarop verleende diensten communiceren wij voornamelijk via e-mail.
 3. Het primaire doel van de Website is om haar gebruikers zoveel mogelijk technische, historische en andere gegevens over een specifiek voertuig te verstrekken in de vorm van een Rapport (zie Sectie II van de Algemene Voorwaarden) op basis van de basisgegevens die het voertuig identificeren en door de gebruikers worden verstrekt. Wij bereiden het Rapport voor op basis van gegevens uit Bronnen (zie Sectie II van de Algemene Voorwaarden) en stellen het beschikbaar aan gebruikers via de Website.
 4. Ondanks onze inspanningen om het Rapport een betrouwbare bron van kennis over een specifiek voertuig te maken, is het niet mogelijk om de nauwkeurigheid van de daarin opgenomen gegevens volledig te verifiëren tegen de huidige feitelijke staat. Bijvoorbeeld, als gegevens in het Rapport met fouten zijn opgenomen in de Bronnen, kan het Rapport deze fouten repliceren en afwijken van de huidige feitelijke staat. Daarom moet het Rapport alleen worden behandeld als een hulpmiddel voor het beoordelen van de geschiedenis en de staat van een bepaald voertuig, en dan altijd direct de huidige feitelijke staat van het voertuig en zijn documenten onderzoeken, vooral voordat u een beslissing neemt om het te kopen.
 5. Als u enige inconsistenties opmerkt tussen het Rapport over een bepaald voertuig en de huidige feitelijke staat van dat voertuig, zouden we het op prijs stellen als u ons hierover zou informeren. Gegevens uit Bronnen afkomstig van derden zijn onafhankelijk van ons, echter, in geval van gerechtvaardigde twijfels over de nauwkeurigheid van deze gegevens met de feitelijke staat, om misleiding te voorkomen, kunnen we de verstrekking van twijfelachtige gegevens in Rapporten opschorten en de persoon van wie de gegevens afkomstig zijn, op de hoogte stellen, met behoud van informatie over deze situatie.
 6. De omvang van de informatie in het Rapport kan variëren voor elk voertuig. De mogelijkheid om bepaalde informatie op een gegeven moment te verkrijgen, hangt af van of deze informatie op dat moment beschikbaar is in de Bronnen. Voordat u een Rapport bestelt, kunt u controleren of een specifiek bereik van informatie over een bepaald voertuig door ons kan worden geverifieerd in de Bronnen.
 7. Het rapport bevat geen persoonlijke gegevens, alleen gegevens over een specifiek voertuig.
 8. De diensten die beschikbaar zijn op de Website zijn bedoeld voor individuen, rechtspersonen en andere entiteiten die een woonplaats of hoofdkantoor hebben binnen de geografische grenzen van Europa (in het bijzonder landen van de Europese Economische Ruimte) en Noord-Amerika.
 9. Diensten op de Website zijn uitsluitend gericht op personen die minimaal 18 jaar oud zijn en volledige rechtsbevoegdheid hebben.
 10. De regels voor de verwerking van persoonsgegevens door ons en het gebruik van cookies zijn opgenomen in ons Privacybeleid dat beschikbaar is op de Website.
 11. Om de Website te gebruiken, moet de gebruiker een apparaat met internettoegang gebruiken, met een correct geïnstalleerde en geconfigureerde internetbrowser in de meest recente versie en met actuele software voor het weergeven van PDF-bestanden, en moet een actief e-mailadres hebben. Om bepaalde functionaliteiten van de Website te gebruiken, zijn Java Script software en toestemming voor het gebruik van specifieke cookies vereist. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het ontbreken van toegang tot gegevens die op onze Website zijn geplaatst vanwege het feit dat het apparaat van de gebruiker niet voldoet aan de hierboven aangegeven technische vereisten.

II. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de aan hen toegeschreven betekenissen:
  • "Consument" betekent elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet verband houden met hun zakelijke of professionele activiteit, en ook elke natuurlijke persoon die de diensten gebruikt die beschikbaar zijn op de Website voor doeleinden die direct verband houden met hun zakelijke activiteit, als deze voor hen geen professioneel karakter heeft, met name voortvloeiend uit het onderwerp van hun zakelijke activiteit zoals gespecificeerd in het relevante openbare register.
  • "Rapport" betekent een gegevensset van verschillende soorten gegevens over een specifiek voertuig verkregen uit de Bronnen volgens de huidige staat op het moment van het verkrijgen van deze gegevens, die wij beschikbaar stellen via de Website. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over de geschiedenis van het voertuig, technische gegevens, maatregelen ter verbetering van de veiligheid van het voertuig, etc. Deze gegevens moeten alleen worden behandeld als een hulpmiddel bij het beoordelen van de geschiedenis en de staat van een bepaald voertuig, aangezien ze niet volledig zijn geverifieerd op overeenstemming met de huidige feitelijke staat.
  • "Bronnen" betekent alle beschikbare databronnen over voertuigen, met name onze database en andere databases die voor ons beschikbaar zijn en worden onderhouden door derden, inclusief openbare databases (bijv. National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Vehicle & Operator Services Agency, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), evenals andere algemeen beschikbare bronnen van dergelijke gegevens. Bronnen vormen geen officieel register, hoewel bepaalde gegevens die erin zijn opgenomen, afkomstig kunnen zijn van dergelijke registers.

III. Rechten op inhoud op de website

 1. Onder voorbehoud van andere informatie op de Website, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en de daarop beschikbare inhoud (tekstueel, grafisch of anderszins), inclusief handelsmerken en andere grafische of verbale elementen, voorbehouden en behoren toe aan ons of onze licentiegevers.
 2. In het bijzonder is het volgende verboden:
  • herpublicatie van materialen verkregen van de Website (inclusief herpublicatie op een andere website),
  • verkoop, verhuur, lening, donatie, overdracht, of sublicentiëring met betrekking tot de Website of materialen van de Website,
  • openbaar delen van enig materiaal van de Website,
  • reproductie, duplicatie, kopiëren of ander commercieel gebruik van materialen van de Website, of
  • het bewerken of anderszins wijzigen van enig materiaal op de Website, zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

IV. Gebruik van de Website

 1. Het is verboden de Website te gebruiken op een manier die deze kan beschadigen of negatief kan beïnvloeden, en de Website te gebruiken op een andere manier die illegaal, onwettig, schadelijk is, of gerelateerd is aan een illegaal, onwettig, of schadelijk doel of activiteit.
 2. Het is verboden de Website te gebruiken om materiaal te kopiëren, te gebruiken, op te slaan, te verzenden, te verzenden, te publiceren of te verspreiden dat enige spyware, virus, Trojaans paard, worm, keylogger, rootkit of andere schadelijke software of apparaat bevat, of ernaar te verwijzen.
 3. Het is verboden om gegevens van de Website te verkrijgen die niet door ons aan gebruikers ter beschikking zijn gesteld, evenals elke systematische of automatische gegevensverzameling van de Website of gegevens gerelateerd aan de Website (inclusief het gebruik van de volgende technieken: scraping, data mining, data-extractie en data-oogst) zonder onze schriftelijke toestemming.
 4. Het is verboden om de Website te gebruiken om ongevraagde commerciële informatie te verzenden of te sturen.
 5. Het is verboden de Website te gebruiken voor enige marketingdoeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.
 6. Gebruikers zijn verplicht hun gegevens die tijdens de registratie op de Website zijn verstrekt, met name persoonlijke gegevens, waaronder inloggegevens en e-mailadres, bij te werken.

V. Beperkte Toegang tot Websitebronnen

 1. Toegang tot delen van de bronnen van de Website is beperkt. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot andere bronnen van de Website te beperken of om de toegang tot de gehele Website te beperken, onder voorbehoud van de rechten van gebruikers die voortvloeien uit eerder gesloten contracten.
 2. Als een gebruiker van ons een login of wachtwoord krijgt waarmee toegang mogelijk is tot bronnen met beperkte toegang op de Website of tot andere inhoud of diensten met beperkte toegang, is de gebruiker verplicht het wachtwoord en de login te beveiligen zodat deze niet aan een derde partij worden bekendgemaakt.

VI. Inhoud Geplaatst op de Website door de Gebruiker

 1. Inhoud die door de gebruiker op de Website wordt geplaatst, mag niet illegaal zijn, in strijd zijn met de regels van het sociale samenleven, netiquette, of andere gevestigde gewoonten, mag geen inbreuk maken op rechten van derden, noch kan het aanleiding geven tot enige vordering of juridische actie tegen de gebruiker, ons, of enige derde partij (in elk geval, voor zover enige toepasselijke wet van toepassing is).
 2. Het is verboden om inhoud op de Website te plaatsen die onderwerp is of is geweest van lopende of dreigende toekomstige rechtszaken of soortgelijke procedures.
 3. We behouden ons het recht voor om elke inhoud die op de Website is geplaatst, opgeslagen of gepubliceerd, te wijzigen of te verwijderen, vooral als blijkt dat deze onwettig is.
 4. Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verplicht om de inhoud die door de gebruiker op de Website is geplaatst of gepubliceerd, te controleren.
 5. Alle inhoud die door de gebruiker op de Website wordt geplaatst, moet ook op hun eigen apparaten worden bewaard voor extra bescherming tegen verlies.

VII. Verstrekking van het Rapport en Betalingen

 1. Toegang tot bepaalde bronnen van de Website, met name het verkrijgen van een Rapport, is tegen betaling. In dat geval worden betalingen uitsluitend gedaan via de betalingsdienst aangegeven op de Website (zoals PayPal of PayU) met behulp van een creditcard of op een andere daar aangegeven manier.
 2. Om een Rapport te verkrijgen, moet u eerst de basisgegevens verstrekken die het voertuig identificeren (gespecificeerd in de formulieren op de Website), die ons in staat zullen stellen om te controleren en voorlopige informatie te presenteren over of en welk bereik van informatie over het voertuig door ons kan worden geverifieerd in de Bronnen. Vervolgens, op basis van de door ons verstrekte voorlopige informatie, moet u het bereik van informatie kiezen dat in het Rapport moet worden verstrekt, de betalingsmethode, en registreren of inloggen op de Website om ons in staat te stellen diensten te verlenen. De overeenkomst tussen de gebruiker en ons om het Rapport te verstrekken wordt geacht te zijn gesloten op het moment van de betaling door de gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst. Het Rapport wordt automatisch beschikbaar gesteld op de Website, direct na de succesvolle voltooiing van de betaling.
 3. Betalingen voor diensten die beschikbaar zijn op de Website via de daar aangegeven betalingsdiensten (zoals PayPal of PayU) zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze diensten die beschikbaar zijn op hun websites.
 4. De prijzen van onze diensten, met name het Rapport en aanvullende diensten, staan vermeld op de Website.
 5. Na het verkrijgen van het Rapport kan een BTW-factuur worden besteld via het account van de gebruiker met de verstrekte gegevens. Het gebruik van betaalde diensten wordt beschouwd als acceptatie van het gebruik van elektronische facturen.
 6. Op de Website kunt u pakketten bestellen die het mogelijk maken om Rapporten te verkrijgen voor een gespecificeerd aantal voertuigen, binnen een gespecificeerde tijd, en voor een gespecificeerde prijs vermeld op de Website. Als de Bronnen tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege technische redenen voor een periode langer dan één dag tijdens de geldigheid van het pakket, zal de geldigheidsperiode van dit pakket dienovereenkomstig worden verlengd op verzoek van de gebruiker.
 7. Voor gebruikers die geen consumenten zijn, vormen vertragingen in de verstrekking van het Rapport die verband houden met technische problemen veroorzaakt door een derde partij, een storing, of onderhoudswerkzaamheden, of software-update geen schending van het contract voor het verstrekken van het Rapport.
 8. Aangekochte rapporten zijn minimaal 30 dagen beschikbaar op de Website. Na deze periode kunnen ze volledig van de Website worden verwijderd.

VIII. Aanvullende Diensten

 1. De Website kan ook gratis doorlopende diensten aanbieden die aanvullend zijn op het verstrekken van Rapporten, inclusief:
  • het verstrekken van een account aan de gebruiker op de Website, opgezet tijdens het sluiten van het eerste contract voor het verstrekken van een Rapport, om het Rapport te verstrekken en verder gebruik van de op de Website beschikbare diensten te vergemakkelijken;
  • het leveren van een nieuwsbrief aan de gebruiker.
 2. In het geval van aanvullende diensten voor het verstrekken van het Rapport:
  • we kunnen de dienstverlening met onmiddellijke ingang staken in geval van een schending van de Algemene Voorwaarden door de gebruiker (zie Artikel XII van de Algemene Voorwaarden), en in geval van beëindiging van onze activiteiten of een aanzienlijke wijziging in hun onderwerp, met een opzegtermijn van twee weken;
  • we kunnen de dienstverlening met onmiddellijke ingang stopzetten in geval van feedback dat een bepaald e-mailadres niet bestaat, en in geval van inactiviteit van de gebruiker op zijn account op de Website gedurende een periode van ten minste een jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken;
  • de gebruiker van de Website kan op elk moment met onmiddellijke ingang afzien van deze diensten. Als u een account wilt verwijderen, kan dit door ons hiervan op de hoogte te stellen via een van de communicatiemethoden met ons die vermeld staan in Sectie I.2. van de Algemene Voorwaarden of door gebruik te maken van de instellingen van het gebruikersaccount, als deze optie beschikbaar is. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink in elk nieuwsbriefbericht te klikken.

IX. Verklaringen en Disclaimers

 1. Op basis van het contract met de gebruiker om het Rapport te leveren, verbinden wij ons ertoe gegevens over een specifiek voertuig te verstrekken die op dat moment voor ons beschikbaar zijn uit de Bronnen. Het kan dus gebeuren dat sommige verwachte gegevens niet beschikbaar zijn in de Bronnen. Het Rapport vormt daarom slechts een hulp en richtlijnen voor de gebruiker. Om objectieve redenen kunnen wij niet garanderen dat de gegevens in het Rapport volledig, actueel en volledig in overeenstemming zijn met de huidige feitelijke staat van het voertuig.
 2. Als de specificatie van de basisinformatie over het voertuig in het Rapport is gebaseerd op het decoderen van gegevens uit het door de fabrikant aan het voertuig toegewezen VIN-nummer, zal het geen wijzigingen tonen die in het specifieke voertuig zijn aangebracht na de productie ervan.
 3. Voor gebruikers die geen consumenten zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doen wij geen uitspraken (in het bijzonder met betrekking tot de normen voor het uitvoeren van diensten op de Website en het gebruik ervan), sluiten wij garanties uit, geven geen kwaliteitsgaranties, en garanderen niet de correctheid van het decoderen van basis voertuig identificerende gegevens, in het bijzonder het VIN-nummer.

X. Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Het doel van de bepalingen van deze Servicevoorwaarden is niet om onze aansprakelijkheid of die van de gebruiker op enige wijze te beperken of uit te sluiten in strijd met de wet; in het bijzonder sluiten de Servicevoorwaarden onze aansprakelijkheid of die van de gebruiker niet uit voor schade veroorzaakt door opzettelijke fout.
 2. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voorzien in de Algemene Voorwaarden:
  • zijn onderworpen aan de beperkingen aangegeven in paragraaf 1 hierboven;
  • van toepassing op alle aansprakelijkheid die kan ontstaan onder de Algemene Voorwaarden in verband met hun onderwerp, inclusief contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, of andere soortgelijke aansprakelijkheid;
  • zijn niet van toepassing op Consumenten.
 3. Voor gebruikers die geen consumenten zijn, zijn wij, voor zover mogelijk binnen het toepasselijke recht, niet aansprakelijk voor:
  • schade van welke aard dan ook, in het bijzonder voor gederfde winst, tenzij de schade is veroorzaakt door onze opzettelijke fout;
  • verlies of schade aan enige data, database, of software, zowel van ons als van de gebruiker.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze controle, tenzij anders bepaald door dwingende wettelijke bepalingen.
 5. Het rapport wordt uitsluitend verstrekt aan de gebruiker die partij is bij de overeenkomst met ons om het rapport te verstrekken en mag niet openbaar worden gemaakt zonder onze voorafgaande toestemming.
 6. Voor gebruikers die geen consumenten zijn, betekent het gebruik van de website, indien de informatie in het rapport afkomstig is van het National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), dat de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals aangegeven door NMVTIS op de website op vehiclehistory.bja.ojp.gov worden geaccepteerd, en als ze afkomstig zijn uit de databases van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) of Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), betekent het gebruik van de website dat de regels van deze databases worden geaccepteerd.

XI. Vrijwaring

 • Gebruikers die geen Consumenten zijn, vrijwaren ons voor vergoeding van alle verliezen, schade, vergoedingen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief kosten gerelateerd aan eventuele procedures en elk bedrag dat door ons aan een derde partij is betaald als schikking) in verband met enige schending van deze Algemene Voorwaarden door de gebruiker, en zijn verplicht om ons te vergoeden voor alle kosten die door ons in verband hiermee zijn gemaakt.

XII. Overtredingen van de Contractvoorwaarden

 • Onder voorbehoud van al onze andere rechten die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, kunnen we, als een gebruiker de Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, dergelijke acties ondernemen die we passend achten om te reageren op de schending, om verdere overtreding en verdere schade te voorkomen, inclusief het opschorten van de toegang van de gebruiker tot de Website, het voorkomen van de toegang van de gebruiker tot de Website, het blokkeren van de toegang tot de Website voor een bepaald IP-adres, het contacteren van de internetprovider van de gebruiker om de toegang tot de Website te blokkeren, het beëindigen van contracten die ons binden met de gebruiker en het verwijderen van zijn account, of het ondernemen van juridische stappen.

XIII. Uitsluiting van Rechten van Derden

 • De Algemene Voorwaarden definiëren alleen de relatie tussen ons en de gebruikers van de Website en geven geen rechten aan derden of geven hen het recht om een beroep te doen op een van de bepalingen of de uitvoering van deze bepalingen te eisen. De uitvoering van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden vereist niet de toestemming van een derde partij.

XIV. Overdracht

 1. Gebruikers mogen hun rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract dat ons met hen bindt, niet overdragen, delen met anderen, of op een andere manier beschikken, noch verplichtingen aangaan met betrekking tot deze rechten en verplichtingen.
 2. Voor gebruikers die geen consumenten zijn, behouden wij ons het recht voor om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract dat ons met hen bindt, zonder hun toestemming over te dragen aan een derde partij.

XV. Klachten en Alternatieve Geschillenbeslechting

 1. In geval van technische problemen met betrekking tot de Website, of als het door ons verstrekte Rapport gegevens bevat die niet overeenkomen met de feitelijke staat of verouderd zijn, of om vragen, suggesties of klachten in te dienen met betrekking tot de Website (klachten), dient een van de communicatiemethoden met ons te worden gebruikt zoals vermeld in Sectie I.2. van de Algemene Voorwaarden. We streven ernaar om snel te reageren, uiterlijk binnen 14 dagen.
 2. Voor consumenten bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting. In Polen is gedetailleerde informatie over dit onderwerp, inclusief een lijst van entiteiten die hulp bieden in dergelijke situaties, te vinden op de website van het Bureau voor Concurrentie en Consumentenbescherming: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Er is ook de mogelijkheid om online geschillenbeslechting te gebruiken via het ODR (Online Dispute Resolution) platform dat door EU-instellingen wordt aangeboden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Het gebruik van alternatieve geschillenbeslechting is echter vrijwillig voor elke partij.

XVI. Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Deze Servicevoorwaarden zijn onderworpen aan het Poolse recht, en voor zover niet geregeld in de Servicevoorwaarden, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964, de Wet op de Consumentenrechten van 30 mei 2014 (met betrekking tot Consumenten), en de Wet op het Leveren van Diensten via Elektronische Weg van 18 juli 2002, van toepassing.
 2. Voor gebruikers die geen Consumenten zijn en voor gebruikers die Consumenten zijn wiens woonplaats zich in Polen bevindt op de datum van het sluiten van het contract voor het verstrekken van het Rapport, zullen eventuele geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid uitsluitend onderworpen zijn aan de jurisdictie van de Poolse rechtbanken.

XVII. Splitsbaarheid

 • Als enige bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit, blijven de overige bepalingen van de Servicevoorwaarden bindend. Als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geldig zou zijn nadat een deel ervan is verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd, en wordt de rest van de bepaling als geldig en afdwingbaar beschouwd.

XVIII. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen om geldige redenen worden gewijzigd, waaronder: naleving van de momenteel van toepassing zijnde wetten, aanzienlijke veranderingen in de koopkracht van geld, aanzienlijke veranderingen in het niveau van minimum- of gemiddelde lonen, onvoorziene en onafhankelijke gebeurtenissen buiten de controle van de partijen (zoals oorlog, rellen, natuurrampen, epidemieën), aanzienlijke veranderingen in de aard of wijze van het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en het verlenen van diensten op de Website, veranderingen in de procedure voor het aankopen van diensten op de Website, veranderingen in de beschikbare betaalmethoden, en veranderingen in de beveiliging van de Website en haar gebruikers.
 2. Wijzigingen worden aangebracht door de Algemene Voorwaarden in hun nieuwe bewoordingen op de Website te publiceren en door gebruikers die gebruik maken van onze diensten die via de Website worden aangeboden en die ons hun e-mailadres hebben verstrekt, onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Algemene Voorwaarden in hun nieuwe bewoordingen treden in werking 14 dagen na publicatie op de Website en zijn alleen van toepassing op contracten die na hun inwerkingtreding zijn gesloten en op doorlopende diensten (zoals het onderhouden van een gebruikersaccount, nieuwsbrief). Binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging van de Algemene Voorwaarden kan de gebruiker de door ons verstrekte diensten met onmiddellijke ingang opzeggen door ons per e-mail op de hoogte te stellen of door op een link te klikken die in de e-mail met de wijzigingsmelding is opgenomen en die het opzeggen van de diensten mogelijk maakt.
 3. Voor gebruikers die geen Consumenten zijn, vormt een wijziging in onze contactgegevens geen wijziging van deze Algemene Voorwaarden.

XIX. Recht op Herroeping van het Contract

 1. Het wettelijke recht om zich terug te trekken uit het contract is niet beschikbaar voor gebruikers die geen Consumenten zijn.
 2. Het wettelijke recht om zich terug te trekken uit het contract is niet beschikbaar voor gebruikers die Consumenten zijn omdat het Rapport digitale inhoud vormt die niet op een tastbaar medium wordt geleverd, waarvoor de Consument een prijs moet betalen, en de levering van het Rapport wordt alleen geïnitieerd met de voorafgaande toestemming van de Consument en nadat de Consument is geïnformeerd over het verlies van dit recht als gevolg van het geven van dergelijke toestemming en dit erkent, en vervolgens van ons een bevestiging in dit opzicht ontvangt (zoals beschreven in Artikel 38(1)(13) van de Wet op de Consumentenrechten van 30 mei 2014).

Versie van het reglement van de service geldig vanaf 20 december 2023